Elektricitet. En extrem färskvara.

Varje timme, varje minut, varje sekund är elverken sysselsatta med att se till att efterfrågan på el håller exakt jämna steg med tillgången. Både kan råka ut för ganska plötsliga hopp. Med vattenkraft och kärnkraft som huvud-leverantörer har tillgångssidan varit ganska jämn. Vindkraften, tidigare en blygsam resurs, nu med en oväntad växtkraft trots att den är dyr, är mera nyckfull. I  Texas hände det så sent som förra månaden att det slutade blåsa så plötsligt att man blev tvungen att tillfälligt stänga en del leveranser till industriföretag  innan man hann starta upp reservkraft. Svårigheterna är kända på många håll och ökar stadigt.

Problemet är i och för sig lika gammalt som tämjd elektricitet.  En gammal lösning har varit att bygga högt belägna dammar i vilka man  pumpar upp vatten när eltillgången är god, för att sedan tappa ur det igen genom generatorer när mer ström behövdes.  I England finns det ett par sådana. Vida vanligare lösningar har varit mindre kraftverk, oftast diesel- eller naturgas-drivna generatorer, som snabbt kan startas upp och tas ur drift igen.

Vartefter svårigheterna nu blivit uppenbara har andra lösningar föreslagits. Jag har tidigare skrivit om tryckluft, som en löösning. Vätgas har också varit på tapeten, även med bergrumslagring.

I en artikel i Environment News berättas det nu om förbättrade möjligheter att lagra elektricitet i batterier. Den lösningen har alltid förefallit mig begränsad  till ficklampor, fordon och laptops. Utvecklingen går dock obönhörligt framåt, och nu finns det batterier upptill storleken hos en dubbeldäckad buss ungefär.

AEP (American ElectricPower Co Inc.) levererar ström till 5 miljoner kunder i 11 starer och de har redan ett sådant batteri installerat i West Virginia.  Det har avsevärt förbilligat nätets konstruktion och sparat in byggnation av små naturgasdrivna kraftverk med backup-funktion. Effekten på ett sådantbatteri är ungefär 1 MW. Man är sånöjd med installationen att ytterligare 6 har planerats förinnevarande år, och för nästa årtionde har man tänkt sig lagrinskapacitet motsvarande 1000 MW.

Ett batteri i denna klassa klarar av att leverera el tillräckligt för 800 hem. De kan laddas nattetid och avger sedan elen dagtid. Miljömässigt är vinsten avsevärd eftersom de nuvarande naturgasdrivna reservkraftverken avger avsevärda mängder koldioxid, och särskilt mycket just i anslutning till frekventa uppstartningar.

Uppstartningarna kräver lite tid dessutom. För korttidslagringar använder man sig i stället av svänghjul med energin lagrad i rotationen.  Med denna metod kan man mycket snabbt möta snabba variationer.  Beacon Power Corp producerar utrustning för energilagring med svänghjul och har just färdigställt sin första anläggning i New York State och väntar sig att tjäna sina första slantar till hösten. Man tänker sig  fortsättningsvis att bygga fler i egen regi.

Ytterliagre ett företag Xcel Energy tänker sig att testa ett batteripaket om 1 MW i anslutning till en vindkraftspark i Minnesota.

Intresset är i stadigt ökande och fördelarna är fler än bara inbesparad koldioxid.

Batteripaketen kan göras mobila. (Månne i en riktig buss?) De kan alltså flyttas dit de behövs för stunden.

Kostnadsläget är förmånligare än man kan tro. Ett japanskt företag, NGK Insulators, förser AEP med batterier som är av Natrium-Svavel-typ, en av de billigaste teknologierna hittills, hållbarheten är 15 år – längre än de flesta av konkurrenterna – och kostar enligt uppgift c:a 3000 $ per KW, dvs 3 miljoner $ för en ”buss”, även om AEP betalat lite mindre.

Det finns andra batterier att välja på som t ex zinc-bromin-batterier  och vanadium-baserade batterier. Priserna sjunker sakta men säkert.

Den konkurrens man är mest rädd för är hybridbilar av plugin-typ, som man väntar sig kommer att finnas i stort antal inom något år. Dessa kan erbjuda sig att ladda under nätterna mot att de erbjuder sig att avstå leveranser alternativt släpper el tillbaka till nätet dagtid.  (Om bilen inte skall användas!)

Det går framåt om än i små skutt. Tacka näringslivet för det.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar