Politik, eller konsten att motverka sitt eget syfte.

Min gode vän och medarbetare i Schweiz skickade mig häromdagen en länk från Washington Post. Den handlar om bilar och biobränslen och visar hurusom ett regeringsprojekt i Amerika  angående den kombinationen har blivit ett magnifikt slag i luften. Jag misstänker och fruktar att det kommer att gå lika illa i Sverige om än inte till alla delar.

Det kallas EP Act (Energy Policy Act) och det godkändes av kongressen direkt efter Golfkriget 1992. Syftet var att succesivt förse federala myndigheter med en flotta på 112’000  fordon: personbilar, lätta lastbilar och VANs, alla fordon vägande högst 4 ton och med motorer för alternativa bränslen. Ungefär 75 % av befintliga fordon skulle succesivt bytas ut. De skulle fungera som en modell för en nationell rörelse bort från fossila bränslen. det slutliga målet var att ge biltillverkare incitament till att tillverka flera bränsle-effektiva bilar.

EP-akten hade en avsevärd lucka. Man krävde av agenturerna  att köpa alternativ-bränslebilar, men det fanns ingen skrivning om att de måste köras på alternativ-bränsle.  En sådan var påtänkt men förslaget drogs tillbaka enär det saknades politiskt stöd.

Eftersom det inte förelåg något tvång att köra bilarna på miljöbränsle dök det upp fordon tänkta för olika bränslen, propan, naturgas och E85, på platser där inga av dessa bränslen var tillgängliga. Den större delen av dem visade sig småningom vara av typ flexi-fuel, dvs de kunde köras på 85% etanol alternativt vanlig bensin.

Till postverket inköptes sålunda 2341 flexi-fuel bilar placerade i Puerto-Rico och de sju stater som helt saknade E85-pumpar.

Hawaii har fått 1000 fordon till 3 öar. Ingen har körts en enda meter på annat än vanlig bensin. Flottan har flest av dessa bilar, 670 stycken. 

Om ett fordon för alternativbränsle finns tillgängligt, är vi tvingade att köpa det. Vi har inget val, säger en direktör på Hawaii som hjälper flottan med dess policy angående fordon och utrustning. Biltillverkarna behöver inte tillhandahålla bränsle. På Hawaii finns bara blyfri bensin, diesel och lite grann propan. 

 Ungefär 92% av den samlade flottan av alternativ-energi-bilar kör idag endast på vanlig bensin. Dessutom är det så att de senaste generationerna har större motorer än de äldre bilar som de ersätter. Följden har blivit att det federala programmet ofta har medfört ökad bensinförbrukning och ökad emission av koldioxid, motsatsen till vad man eftersträvat.

Programmet utgör ett varnande exempel när President.elect Barack Obama lovar att göra slut på beroendet av utländsk olja och återuppliva ekonomin genom att förse den gröna revolutionen med ny utrustning menar experterna

Detta är ett exempel på en lag som har haft en perverst annorlunda effekt än vad som avsågs, säger en av chefsingenjörerna i Union of Concerned Scientist – en ideell miljöorganisation.

Postverket som sammantaget har fått 37000 nya fordon konsumerade under förra räkenskapsåret 1,5 miljoner gallons mer av vanlig bensin pga de större motorerna. Följer man de tvångsvisa anvisningarna vid upphandlingen finns bara 6- eller 8-cylindriga fordon, att jämföra med de 4-cylindriga man haft innan. Andelen alternativt bränsle under året var en procent.

Energidepartementet, som ansvarar för programmet ställer inte upp för intervju.  Tjänstemännen försvarar sina handlingar med följande uttalande:

USA-s regering fortsätter att verka för diversifiering av alternativa bränslen och fordon för att reducera beroendet av olja och för att reducera mängden emitterade växthusgaser.  

Talesmannen påpekar vidare att man gör en två-årig spurt för att bygga ut E85-stationer. Sedan 2006 har etanolstationerna ökat från 481 till 1689 i nationen, mest i mellanvästern. Stationsägarna har en krävande uppgift – de skall konkurrera med 160’000 vanliga bensinstationer, som finns i praktiskt taget varje gathörn.

Att det här projektet blivit rena katastrofen ur miljösynpunkt kan till viss del hänföras till dålig utbyggnad av infrastruktur, att det kom att röra sig om  stora motorstarka bilar men också till en snårskog av bestämmelser om möjligheten att frivilligt avstå från sin bil och en lagstiftning som gav fabrikanterna särskilda krediter för varje byggd bil etc. För den som inte är bekant med amerikanska förhållanden är sammanhangen inte helt klara.

Observera att här har naturligtvis inte tagits någon som helst hänsyn till det kända faktum att majsetanol i och för sig inte innebär en miljöfördel. Det handlar bara om bensinens koldioxidutsläpp som ökade trots att det blev en liten minskning i antalet bilar som använde bensin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

3 svar till “Politik, eller konsten att motverka sitt eget syfte.“

 1. Hans Brise skriver:

  Tekniken och alternativ till fossilt bränsle har för länge sedan passerat etanolstadiet.
  Dagens målsättning är ett totalt utbyte av motorer och drivmedel som alternativ till fossila bränslen inklusive biobränsle som drivmedel.
  Det arbetas intensivt på lösningar, som är långt framskridna och bara väntar på försök i större skala, men inten så lösligt underbyggt som det ovan beskrivna från början dödfödda etanolprojektet.
  Tydligen kan man utgå från luft, vatten eller batterier. jag tänker då på tryckluftsdrivna bilar. Billigt återanvändningsbart bränsle. Idealiskt i tätorter men kräver utrustning för hybriddrift som ger fart och aktionsradie.
  Av vatten kan vätgas utvinnas och användas som bränsle
  El-bilar tror många blir lösningen men batteriernas tillverkning, laddning och skrotning tillhör kostnaderna och problemen.
  Det återstår att satsa på försöksprojekt i stället för att flyga runt på ”miljö”kongresser, som ensidigt riktar sig mot koldioxidutsläpp.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Tyvärr tycker jag inte man kan säga att etanolstadiet passerats. En eller två gånger i veckan åker jag förbi Agroetanols anläggning i Norrköping, som just fått sin kapacitet fyrdubblad. Utbyggnaden hoppades vi genast skulle hamna i malpåse, men när vetepriserna sjönk så blev det inte så.
  EU tänker sig att väsentligt utöka biobränslena, dels etanol men även biodiesel tillverkad av dels raps, dyrt och ökar trycket på palmoljan, eftersom fett behövs i livsmedelsindustrin, dels palmolja direkt. Svenska Dagbladet hade 5 sidor om hur palmoljan succesivt tränger ut djungeln på Borneo – av Mattias Klum. Malaysia hugger ner eller eldar upp jätteområden var dag till anläggning av palmoljeplantager. Vi fortplantar ju också glatt intresset för de eländiga biobränslena till nya länder så fort vi bara hinner.
  Enda ljusglimten är att Maud Olofsson förefaller svänga i kärnkraftsfrågan. Snart är Miljöpartiet ensamma i sitt motstånd.

 3. Hans Brise skriver:

  Tyvärr uttryckte jag mig mycket otydligt. Jag inbillade mig att etanolprojektet var tillräckligt objektivt belyst för att kvävas i sin linda. Det lever på en spekulation i ökade energipriser, och påverkar närmast negativt utnyttjande av energi. Nya etanolfabriker lär planeras i Karlshamn, känt för sin ”Unions-punsch” och Smith, som renade brännvinet. Aarhus – Karlshamn är mig veterligen endast inriktad på vettig användning och framställning av vegetabiliska produkter.
  Det finns säkert många andra sätt att spekulera på bidrag, så länge klimathysterin kritiklöst får härja fritt.
  Koldioxiden är en mycket intressant gas och deltar i hela den ekologiska kedjan. Kompletterande forskning behöver stimuleras. Den planerade Klimat-kongressen i Köpenhamn kan lämpligen utbytas mot en kongress om koldioxiden i den ekologiska kedjan.
  Det rör sig om ett föroreningsproblem inte ett klimatproblem! Hur påverkar det statligt understödda storfisket ekologin, och hur påverkas den av att avfallet kastas i havet? Hur känsliga är mikroorganismer för förändringar i ”försurningen” av haven? Det kan besvaras av forskare redan i dag,men beslutsfattare saknar insikt. FN:s och EU:s trovärdighet står på spel.
  En riksdagsmotion är emellertid framlagd med syftet att riksdagens ledamöter skall försöka sätta sig in i huruvida inte koldioxidproblemet kan tacklas annorlunda än det nuvarande ovetenskapliga betraktelsesättet. Handläggningen av denna motion blir mer än intressant att följa.

Lämna ett svar